Samfundet

Tobias Norlind-samfundet för musikforskning

Samfundet bildades 1979 i Lund och har sedan starten varit knutet till ämnet musikvetenskap vid Lunds universitet. Samfundets syfte är att samla musikvetenskapligt intresserade till diskussion och sällskaplig samvaro. Från år 2000 förvaltar samfundet även Stiftelsen Birgit och Erik Björkmans fond till Tobias Norlinds minne och bekostar med avkastningen från denna bl. a. stipendier för musikvetenskaplig forskning.


Varje vår- och hösttermin ordnar samfundet minst en allmän sammankomst med en inbjuden gästforskare som föreläser om ett aktuellt ämne. Sammankomsterna avslutas som regel med en sällskaplig samvaro kring mat och dryck.


Samfundet bedriver sedan 2011 en seminarieverksamhet med en sammankomst per månad under tiden september–maj. Seminarierna är tvärvetenskapliga med musik i vid bemärkelse som sammanhållande tema, till exempel en presentation av en forskningsidé, en text under vardande, ett musikstycke eller framförande som utgångspunkt för diskussion. Tobias Norlind-samfundet för musikforskning är öppet för alla som är intresserade av att följa, stödja och stimulera svensk och särskilt lundensisk musikforskning. Välkommen att bli medlem!

Så här blir du medlem

Alla som vill delta aktivt i samfundets verksamhet eller helt allmänt stödja vår verksamhet är välkomna som medlemmar i Tobias Norlind-samfundet. Medlemsavgiften är 100 kr per år. Doktorander betalar halv avgift, övriga studerande är avgiftsbefriade.


Skicka ett mejl till Boel.lindberg@lnu.se om att du önskar bli medlem. Hon skickar då uppgifter om hur medlemsavgiften skall betalas in.


Som medlem äger du rösträtt på samfundets årsmöte. Du sätts också upp på en mejllista och får genom denna löpande information om aktiviteter som samfundet ordnar.

Samfundets styrelse

Samfundets styrelse väljs för ett år i taget och fungerar även som styrelse för Stiftelsen Birgit och Erik Björkmans fond till Tobias Norlinds minne.  År 2017 består den av:

Ordförander: Håkan Lundström

Vice ordförande: Sanne Krogh Groth

Sekreterare: Peter Berry

Skattmästare: Boel Lindberg

Klubbmästare: Benjamin Vogel

Stadgar

Samfundet stadgar ändrades senast den 16 januari 2016.

Stadgar för Tobias Norlind-samfundet för musikforskning (pdf)

Stadgar för Stiftelsen Birgit och Erik Björkmans fond till Tobias Norlinds minne (pdf)

Handlingar inför årsmötet 14/2 2017

Kallelse

Bilaga 1 (till §7) – Verksamhetsberättelse

Bilaga 2 (till §8) – Ekonomisk redovisning för TNS

Bilaga 3 (till §8) – Årsredovisning för Stiftelsen

Bilaga 4a (till §14) – Stadgeändring Samfundet

Bilaga 4b (till §14) – Stadgeändring Stiftelsen

 


Copyright © All Rights Reserved